START

De wensen en mogelijkheden bespreken we in een vrijblijvend gesprek.

Op basis van de besproken ideeën wordt ons plan van aanpak en prijsopgave middels een offerte aan u aangeboden. Hierbij wordt ook een check gedaan op de wettelijke mogelijkheden. De geoffreerde werkzaamheden kunnen aansluitend op elkaar in opdracht worden gegeven c.q. uitgevoerd.

De keuze van de architect kan gemaakt worden op basis van de volgende speerpunten:

 • wie is de architect?
 • wat doet de architect?
 • wat kost de architect?

Als de opdracht is verleend is het tijd voor de fase ontwerp.

ONTWERP

Op basis van ideeën, wensen en budget wordt een zogenaamd Programma van Eisen geformuleerd. Dit in combinatie met de bouwlocatie vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. In het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan etc. staat het wettelijke kader waaraan het ontwerp dient te voldoen. De schetsplannen worden gepresenteerd en verduidelijkt middels 3D impressies en op verzoek met 3D animaties. Eventuele alternatieven worden besproken alsmede de vergunningsvrije mogelijkheden.

Met het schetsplan kan een principe-uitspraak of pre-advies worden opgevraagd bij de gemeente. Tevens kan op basis van het schetsplan een kostenraming of de stichtingskosten worden berekend.

Voor de diverse ontwerpen hanteren wij een m2/m3 prijs op basis van eerder gerealiseerde projecten. De volgende geldende richtprijzen worden hierbij aangehouden, rekening houdend met:
 • moeilijkheidsgraad van het bouwwerk, constructies, afwerkingsniveau
 • naarmate m2/m3 groter worden wordt de m2/m3 prijs anders
 • incl. inrichting natte ruimten (tegels + sanitair)
 • incl. technische installaties
 • excl. keukeninrichting
 • excl. B.T.W.
Op het moment dat het voorlopige ontwerp (V.O.) is goedgekeurd spreken we van het definitieve ontwerp (D.O.) en kan met de volgende fase planuitwerking worden gestart.

VOORBEELD VAN BOUWKOSTEN

 • 2^1 kap woning € 400,- per m3
 • vrijstaande woning € 500,- per m3
 • uitbreiding woning € 700,- per m3
 • appartementen € 1100,- per m2
 • bedrijfshallen (8.00m) € 500,- per m2
 • kantoren € 1000,- per m2

Als de kosten en de plannen passen in het raamwerk dat door de opdrachtgever is gesteld dan kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

PLANUITWERKING

TECHNISCHE UITWERKING

Wij coördineren de gegevens met betrekking tot de constructieberekeningen en tekeningen, Bouwbesluit, EP berekening en overige rapporten ten behoeve van de Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). Deze werkzaamheden worden door externe adviseurs verzorgd en op basis van offertes in opdracht gegeven. Indien de opdrachtgever bepaalde adviseurs wenst behoort dit tot de mogelijkheden.

Schlingmann Architecten onderhoudt o.a. het contact met de constructeur over de berekeningen en tekeningen t.b.v. de constructie, zoals fundering, vloeren, lateien, spanten etc.

BOUWVERGUNNING / OMGEVINGSVERGUNNING

Wij verzorgen de nodige administratieve gegevens, welke bij de technische tekeningen worden gevoegd. De complete bouwaanvraag bestaande uit technische tekeningen, details en de nodige rapporten worden door de gemeente gecontroleerd, zonodig door de architect aangepast, waarna de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) wordt verstrekt.

Als de aanvraag is ingediend kan met de fase voorbereiding worden gestart.

VOORBEREIDING

BESTEK EN TEKENINGEN

Wij overleggen met de constructeur welke gegevens worden verwerkt en voor het Bouwbesluit, keurmerken etc. worden samengevoegd.

Op deze gegevens wordt een bestek geschreven waar alle administratieve en technische voorwaarden, de verwerking daarvan, verzekeringen en de overeenkomsten van de aanbesteding in worden vermeld.

AANBESTEDEN

Wij organiseren in overleg met de opdrachtgever een aanbesteding. Dit kan op verschillende wijze geschieden: openbaar, op uitnodiging of op basis van offertes.

Belangrijk is dat dit goed objectief wordt behartigd, waarbij de belangen van de opdrachtgever, maar ook van de aannemers goed zijn gewaarborgd. De gunning van het werk gebeurt in overleg met de opdrachtgever eventueel volgens de voorwaarden van het aanbestedingsreglement. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen het werk in onderdelen te willen uitgeven. Hiervoor is het begeleiden van de bouw van nog groter belang. Mocht de opdrachtgever niet voor het begeleiden van de bouw kiezen dan dient de uitvoerende partij de verantwoordelijkheid van de gegevens op zich te nemen.

Nadat het werk is aanbesteed en de benodigde vergunningen zijn verleend kan de fase uitvoering starten.

UITVOERING

UITVOERINGSTEKENINGEN

Wij vervaardigen al naar gelang het project en op verzoek van de opdrachtgever of aannemer de werktekeningen.

Controle van door derden vervaardigde werktekeningen tijdens uitvoeringsfase.

BOUWBEGELEIDING

Wij controleren tijdens het bouwen het uit te voeren werk in een gecombineerde directievoering met de opdrachtgever.

Tevens zitten wij de bouwvergaderingen voor die met alle belanghebbende partijen worden gehouden. Er worden rapporten gemaakt, werklijsten gecontroleerd met o.a. daarin de onwerkbare dagen. Ook worden in de kostenbeheersing de meer- en minderwerken besproken of de eventuele afwijkingen van de overeenkomsten in de hand gehouden. De garantietermijn wordt in werking gesteld en vervolgens de nog resterende opmerkingen verwerkt.

Als alles gereed is volgt de fase finale.

FINALE

OPLEVERING

Wij coördineren de oplevering van de werkzaamheden.

Alle werkzaamheden worden gecontroleerd op de bepalingen in het bestek en de overeenkomsten. Binnen de onderhoudstermijn worden de opgenomen punten verwerkt en aan het einde hiervan gecheckt.

Wij wensen u veel plezier met het behaalde resultaat.